เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol 27 No 2 (2018): เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-31

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็ง

พิมพ์จุฑา วราทรัพย์, จิราวัลย์ จิตรถเวช, วิชิตหล่อ จีระชุณห์กุล

1-14

ระบบสมการเพลล์

เยาวลักษณ์ อาลีโบด์, สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์

32-43

View All Issues

Indexed in tci