กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 02-329-8400-11 ต่อ 210 โทรสาร 0-2329-8412

anong.ph@kmitl.ac.th

Faculty of Science, KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok 10520, THAILAND

Principal Contact

Assoc.Prof.Dr.Puntani Pongsumpun
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Phone 0-2329-8000 (Ext.6196)

Support Contact

นางอนงค์ ผลสุขการ
Phone 02-329-8400-11 ต่อ 210