คณะกรรมการกองบรรณาธิการ
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประชุม  สุวัตถี
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.อิ มิ ถัง
             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ
             สำนักงานวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.สำรวม  จงเจริญ
            คณะสถิติประยุกต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองสตราจารย์ ดร.มยุรี  ชวนกำเนิดการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต   ศิริพานิช
        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  แจ้งชัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
   บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
   กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาภรณ์  สกุลการะเวก
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  จรรยาพูน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  กิ้มปาน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
อาจารย์สุจิตรา   สุคนธมัต
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  พันธุ์พฤกษ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานไพลิน  สีหาราช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
อาจารย์ธนภรณ์  ลีลาวัฒนานนท์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

       ดร.ศุกระวรรณ   มะเวชะ

            ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

  เลขานุการ
นางอนงค์ ผลสุขการ
   ทะเบียน 
นางพรรณวดี  ตาทอง