บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สาวิตรี        ลิ่มทอง          คณะวิทยาศาสตร์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ศ.ดร.ชิดชนก       เหลือสินทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี     คณะสถิติประยุกต์      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.ไพโรจน์       สัตยธรรม       สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.อิ มิ ถัง                          คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.สันติ          แม้นศิริ          สำนักงานวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.สำรวม       จงเจริญ          คณะสถิติประยุกต์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.พิเชษฐ       ลิ้มสุวรรณ       ภาควิชาฟิสิกส์           คณะวิทยาศาสตร์   สจล.     

รศ.ดร.มยุรี         ชวนกำเนิดการ  คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช         คณะสถิติประยุกต์      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ดุษณี        ธนะบริพัฒน์     ข้าราชการบำนาญ            

รศ.ดร.อิทธิพล     แจ้งชัด            ภาควิชาเคมี             คณะวิทยาศาสตร์  สจล.

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร.พันธนี       พงศ์สัมพันธ์      ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์  สจล.

 

กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ศุกระวรรณ       มะเวชะ                     ภาควิชาคณิตศาสตร์       คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผศ.ดร.อาภาภรณ์        สกุลการะเวก              ภาควิชาฟิสิกส์              คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
รศ.ไพรบูลย์              พันธรักษ์พงษ์              ภาควิชาคณิตศาสตร์       คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผศ.ดร.สรัญญา           พันธุ์พฤกษ์              ภาควิชาชีววิทยา             คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผศ.ธนภรณ์               ลีลาวัฒนานนท์       ภาควิชาฟิสิกส์                   คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
อ.สุจิตรา                  สุคนธมัต              ภาควิชาสถิติ                     คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ดร.กลิ่นสุคนธ์            สุวรรณรัตน์              ภาควิชาเคมี                   คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผศ.ดร.ปานไพลิน        สีหาราช              ภาควิชาเคมี                      คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ผศ.ดร.วรางคณา         กิ้มปาน              ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

เลขานุการ
นางสาวรุ่งนภา       กล่ำเหว่า

ทะเบียน
นางสาวรุ่งนภา        กล่ำเหว่า