ประสิทธิภาพการดูดซับเซนเซอร์สีของดินเหนียว K-10 มอนต์โมริลโลไนต์เพื่อใช้ตรวจจับไอออนทองแดง

Main Article Content

วันดี มณีขวัญ ดวงรัตน์ ทองคำ

Abstract

 


งานวิจัยนี้ศึกษาการดูดซับโมเลกุลเซนเซอร์ 1-Chloro-8-[(pyridin-2-ylmethyl)-amino]-anthraquinone (L) โดยดินเหนียว K-10 มอนต์โมริลโลไนต์ (MMT) เพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สีที่เลือกจำเพาะสำหรับตรวจจับไอออนทองแดงในสารละลายน้ำ โดยพบว่าเมื่อความเข้มข้นของ L เป็น 6.0´10-5 โมลาร์ จะให้ค่าประสิทธิภาพการกำจัด L สูงสุดเท่ากับร้อยละ 96 ที่พีเอช 3 เมื่อมีปริมาณ MMT 0.1205 กรัม จลนศาสตร์การดูดซับระหว่าง MMT และ L สอดคล้องกับแบบจำลองปฏิกิริยาอันดับสองเทียม สีของของแข็ง MMT-L เกิดการเปลี่ยนแปลงจากส้มแดงไปเป็นน้ำเงินเมื่อมีความเข้มข้นของไอออนทองแดงต่ำสุดคือ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร


 คำสำคัญ : เซนเซอร์สี เอมีนแอนทราควิโนน ไอออนทองแดง K-10 มอนต์โมริลโลไนต์


In this research, the adsorption of 1-Chloro-8-[(pyridin-2-ylmethyl)-amino]-anthraquinone (L) by K-10 montmorillonite clay (MMT) was studied to use as a selective colorimetric sensor for detection of copper ion in aqueous solution. It was found that, when the L concentration was 6.0´10-5 M, the L maximum removal efficiency was 96% at pH of 3 with amount of 0.1205 g MMT. The adsorption kinetic between MMT and L had the best fitting to the pseudo-second order model. The color of MMT-L solid was changed from red-orange to blue with minimum copper ion concentration of 10 mg/L. 


 Keywords : Colorimetric sensor, Amineanthraquinone, Copper ion, K-10 montmorillonite

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)