การเปรียบเทียบสถิติทดสอบเมื่อประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน Comparison of Test Statistics Two Dependent Populations

Main Article Content

กัลยา บุญหล้า น้ำเพชร ยอดแสน สุรีย์รัตน์ แก้วศรีเมือง

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่ไม่อิสระกัน  สถิติทดสอบที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบลำดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซัน (Wilcoxon-signed rank test) และการทดสอบการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation test) ทำการเปรียบเทียบสถิติทดสอบโดยการจำลองข้อมูลโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบเมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ และแจกแจงแบบเอกรูป  กำหนดขนาดตัวอย่าง 5-50 ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบลำดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซัน (Wilcoxon-signed rank test) และ การทดสอบการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation test)  มีกำลังการทดสอบสูง และเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่กำลังการทดสอบจะสูงขึ้นด้วย


 คำสำคัญ: การทดสอบลำดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซัน  การทดสอบการเรียงสับเปลี่ยน  ประชากร 2 กลุ่มที่ไม่
                อิสระกัน


The study aimed to compare the efficient for testing of the two dependent populations. The tests in this study are the Wilcoxon-signed rank test and the Permutation test. The performance of these tests is compare by simulation study according to type I errors and powers of the test under the population assumed to Normal and Uniform distribution. The sample size 5 - 50 was use obtained. Result of the study showed that the power comparisons indicate that the Wilcoxon-signed rank test and the Permutation test have the high-power value of the test.  Also, the Wilcoxon-signed rank test and the Permutation test can be preferred for large sample size. 


 Keywords: Wilcoxon-signed rank test, permutation test, two dependent populations

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)