การสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556-2557

Main Article Content

พรชัย หลายพสุ ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ สุจิตรา สุคนธมัต มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ

Abstract

 


           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะการทำงานของบัณฑิต และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับของบัณฑิตปีการศึกษา 2556 และ 2557 จำแนกตาม เพศ สาขาวิชา หลักสูตรของสาขาวิชา ความรู้สึกต่องานที่ทำ จังหวัดที่ทำงาน ประเภทของหน่วยงานและลักษณะงาน  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากแบบสอบถามบัณฑิตของฝ่ายกองแผนงาน  สำนักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวอย่างคือ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,137 และ 1,036 คน  สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ คือ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบของแมนท์วิทนีย์ (The Mann-Whitney Test)  


            ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทำงานแล้ว โดยทำงานตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้งานภายใน 3 เดือน และรู้สึกพอใจต่องานที่ทำในปัจจุบัน บัณฑิตมีความเห็นว่าควรเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้กับการทำงานได้ในระดับปานกลาง และเห็นว่าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยให้ได้ทำงานมากที่สุด บัณฑิตได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 19,086.81 และ 18,633.38 บาท และผลการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า บัณฑิตของหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา และบัณฑิตที่ทำงานต่างจังหวัด ของปี 2556 และ 2557   ได้รับเงินเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน เพศ สาขาวิชา  หลักสูตรของสาขาวิชาเคมี  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพของสาขาวิชาชีววิทยา  ความรู้สึกต่องานที่ทำ การทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ประเภทของหน่วยงาน  และลักษณะงาน ได้รับเงินเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


 คำสำคัญ : ภาวะการทำงานของบัณฑิต


        The purpose of this paper is to study the graduates’ employment status and to compare the difference of average salary between the college graduates in academic year 2013 and 2014. These were classified on gender, college major, location of workplace, type of organization, job attitude and job characteristics. Secondary data were acquired from planning department, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. These 1137 and 1036 respondents were graduates from Faculty of Science. The statistics analysis was performed used  such as the number, percent and the Mann-Whitney test.


           The results are as follows. Most college graduates in academic year 2013 and 2014 could find job that was related to their majors. Most college graduates worked in private sector at Bangkok Metropolitan region. They got job within 3 months after graduated and satisfied with job they working currently. They suggested that the institutions should add more English lessons and computer knowledge in academic course to support their career. They could applied these knowledge from university with their job, especially at medium level. Average salary of college graduates are 19,086.81 and 18,633.38 respectively. From the result of hypothesis testing at 0.05 significant level, shows that average salary of college graduates in 2013 and 2014 from Microbiology program of Biology major and work outside the Bangkok Metropolitan region were significantly different. Whereas gender, major, programs of Chemistry major, Biotechnology  program of Biology major, job attitude, location of workplace, type of organization and job  characteristics were not significantly different.


 Keywords : Graduates’ Employment Status

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)