สมบัติรีโอโลยีในการทดสอบการไหลแบบเฉือน

Main Article Content

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

Abstract

This article contains most of rheology properties used in shear test experiments: for example, steady shear, oscillatory shear, stress growth, stress decay, stress relaxation and shear creep experiments. The Society of Rheology, SOR, United State of America, directed a committee to declare those rheology testing properties and their symbols for rheologists to use worldwide. While we aim to collect all those rheology testing properties and their symbols, but there are some rheology testing properties that have not been mentioned in this article.


Keyword: Rheology testing property, Shear test experiments, Oscillatory shear, Stress relaxation, Shear creep.


บทคัดย่อ


บทความนี้จะอธิบายถึงสมบัติรีโอโลยีของการทดสอบการไหลแบบเฉือน (Shear test experiments) ที่ใช้กันมากเช่น การทดสอบเฉือนคงตัว (Steady shear)การทดสอบเฉือนไป-มา (Oscillatory shear)ความเค้นเฉือนโตขึ้น (Stress growth) ความเค้นเฉือนลดลง (Stress decay) ความเค้นผ่อนคลาย (Stress relaxation)และการคืบเฉือน (Shear creep)เป็นต้น ทางสมาคมรีโอโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา (Society of Rheology, USA) ได้ตั้งคณะกรรมการทำความตกลงร่วมกันในการใช้สมบัติรีโอโลยีที่ได้จากการทดสอบรวมทั้งกำหนดตัวแปรที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้ และได้ประกาศให้กับนักวิจัยที่ทำงานทางด้านรีโอโลยีได้ใช้ตัวแปรและสมบัติรีโอโลยีที่ได้จากการทดสอบในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่าในบทความนี้จะรวบรวมสมบัติรีโอโลยีของการทดสอบการไหลแบบเฉือนที่ใช้กันมากไว้แล้ว แต่ก็ยังมีสมบัติรีโอโลยีบางตัวที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้


คำสำคัญ: สมบัติรีโอโลยี การทดสอบการไหลแบบเฉือน การทดสอบเฉือนไป-มา ความเค้นผ่อนคลาย การคืบเฉือน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

[1] Bird, R.B., Stewaet, W.E., Lightfoot, E.N., Klingenberg, D.J., “Introductory Transport Phenomena,” Wiley (2015).
[2] SathaphonWangchai, “Finite Element Analysis of Heat Generation in Particle Filled Natural Rubber Valcanizates During Cyclic Deformation,” Master Thesis, Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand (2005).
[3] Wangchai, S., C. Kolitawong, and A. Chaikittiratna, “Finite Element Simulation for Heat Built-up in Vulcanized Natural Rubber Subjected to Dynamic Load,” J. of KMITNB, 18(3), pp.49-61 (2008). Published in Thai.
[4] Wangchai, S., C. Kolitawong, and A. Chaikittiratna, “Finite Element Analysis of Heat Generation in Particle Filled Natural rubber Valcanizates During Cyclic Deformation,” J. of KMITNB, 21(1), pp.754-762 (2011). Published in Thai.
[5] Ward, I.M. and Sweeney, J., An Introduction to The Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd., John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, UK (2004).
[6] John M. Dealy, Official Nomenclature for Material Functions Describing the Response of a Viscoelastic Fluid to Various Shearing and Extensional Deformations, Journal of Rheology, 28, 181 (1984).
[7] John M. Dealy, Official Nomenclature for Material Functions Describing the Response of a Viscoelastic Fluid to Various Shearing and Extensional Deformations, Journal of Rheology, 39, 253 (1995).
[8] Ad Hoc Committee on Official Nomenclature and Symbols, Official symbols and nomenclature of the society of rheology, Journal of Rheology, 57, 1047 (2013).
[9] W. Gleißle, “Rate- or stress-controlled rheometry,” Chapter 12, Collyer, A. A. and Clegg, D.W., Rheological Measurement, 2nd Ed., Chapman and Hall, London & New York, pp.357-391 (1998).
[10]. Kwang Soo Cho, Viscoelasticity of Polymers: Theory and Numerical Algorithms, Springer Series in Materials Science Vol. 241, (Springer, Dordrecht, 2016).
[11] Dealy, J.M., and K.F. Wissbrun, Melt Rheology and its Role in Plastics Processing: Theory and Applications, Van Nostrand Reinhold, New York (1990).
[12] Giacomin, A.J. and Dealy, J.M., “Using large-amplitude oscillatory shear,” Chapter 11, Collyer, A. A. and Clegg, D.W., Rheological Measurement, 2nd Ed., Chapman and Hall, London & New York, pp.327-356 (1998).
[13] C. Kolitawong, Local shear stress transduction in sliding plate rheometry, Ph.D. Dissertation, Department of Mechanical Engineering, The University of Wisconsin-Madison, USA (2002).
[14]. Giacomin, A.J., and Bird, R.B., Erratum: Official Nomenclature of The Society of Rheology: , Journal of Rheology, 55(4), 921-923 (2011).
[15] J.D. Ferry, Viscoelastic properties of polymers, 2nd. Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York (1970).
[16] Jung Gun Nam et al., Phase angle of the first normal stress difference in oscillatory shear flow, Korea-Australia Rheology Journal, 22(4), pp.247-258 (2010).
[17]Saengow, C. and A.J. Giacomin, “Normal Stress Differences from Oldroyd 8-Constant
Framework: Exact Analytical Solution For Large-Amplitude Oscillatory Shear Flow,”
Physics of Fluids, 29, 121601 (2017).
[18] C Saengow and AJ Giacomin, Exact solutions for oscillatory shear sweep behaviors of complex fluids from Oldroyd 8-constant framework, Physics of Fluids, 30, 030703 (2018).
[19]. J.D. Ferry, Viscoelastic properties of polymers, 2nd. Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York (1970).
[20] Certh, C.,et al., Rheology of fibrin clots II. Linear viscoelastic behavior in shear creep, Biophysical Chemistry, 2, pp.208-217 (1974).
[21]. Nelb, G.W., et al., Rheology of fibrin clots III. Shear creep and creep recovery of fine ligated and coarse unligated clots, Biophysical Chemistry, 5, pp.377-387 (1976).