วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

EDITORIAL BOARD

 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการ  
Posted: 2015-07-15 More...
 

การส่งต้นฉบับบทความ

 

ให้ส่งบทความผ่านระบบ Online  ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl  

https://www.tci-thaijo.org/Manual/Manual Author.docx


  

 
Posted: 2015-03-31 More...
 
More Announcements...

Vol 26, No 1 (2017): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research article)

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ Bridge Program คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง PDF
สายชล สินสมบูรณ์ทอง 1-16
การประมาณคะแนนปลายภาคโดยใช้ตัวแปรหุ่นในวิธีการถดถอย PDF
ชูใจ คูหารัตนไชย 17-31
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณ ในกรณีความแปรปรวนเท่ากันสําหรับ 3 ประชากร โดยใช้โปรแกรมอาร PDF
อัชฌา อระวีพร, ปารณัท สุขเจริญ, กฤตพล ธีรธนิตนันท์, กําชัย สุภัทรกุล, โศภน พงษ์ชาล 32-46
การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามพิกัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยอาดุยโน่และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด PDF
นันทิกา เบญจเทพานันท์, สิริลักษณ์ อนันต์สถิตย์สิน, กนกวรรณ จูประสงค์, เจนจิรา ล้อมจันทร์, ปาณิศา ติงหงะ 47-56
การใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรควิโนน แบบหยดเดียว PDF
วรรณนิดา ดือขุนทด, จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, เสาวภาคย์ ธีราทรง 57-71
การสังเคราะห์กรดแลคติกจากกลีเซอรอล PDF
วงศ์นรา เงินคีรี, ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร 72-86