เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol 26 No 1 (2017): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-01-01

การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามพิกัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยอาดุยโน่และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

นันทิกา เบญจเทพานันท์, สิริลักษณ์ อนันต์สถิตย์สิน, กนกวรรณ จูประสงค์, เจนจิรา ล้อมจันทร์, ปาณิศา ติงหงะ

47-56

การใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรควิโนน แบบหยดเดียว

วรรณนิดา ดือขุนทด, จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, เสาวภาคย์ ธีราทรง

57-71

การสังเคราะห์กรดแลคติกจากกลีเซอรอล

วงศ์นรา เงินคีรี, ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร

72-86

View All Issues

Indexed in tci