Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 1 (2015): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 กรณีศึกษาการอบแห้งลมร้อนด้วยวิธีความร้อนเหนี่ยวนำ Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย, คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
 
Vol 22, No 1 (2013): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 กระบวนการทำซํ้าสำหรับการหาคำตอบของวงศ์จำกัด ของปัญหาอสมการการแปรผัน Abstract   PDF
อาทิตย์ แข็งธัญการ
 
Vol 23, No 2 (2014): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 กลีเซอรอล: การใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตแก๊สไฮโดรเจน Abstract   PDF
ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 กะเพรากับการต้านอนุมูลอิสระ Abstract   PDF
สุกัญญา เขียวสะอาด
 
Vol 24, No 2 (2015): เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2558 การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียด้วยเปลือกเงาะอบแห้งแบบคอลัมน์ดูดซับต่อเนื่อง Abstract   PDF
รวินิภา ศรีมูล, วิทยา คณาวงษ์
 
Vol 23, No 2 (2014): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การกำจัดสีอะโซด้วยเม็ดบีทกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป Abstract   PDF
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล, ดาริกา รูปงาม
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การขยายพันธ์ุบอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็ น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Abstract   PDF
ภพเก้า พุทธรักษ์, รัฐพร จันทร์เดช, วารุต อยู่คง
 
Vol 21, No 1 (2012): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม Abstract
กานต์ณัฐ ณ บางช้าง, จิราวัลย์ จิตรถเวช, วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
 
Vol 25, No 1 (2016): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากข้าว (Oryza sativa) Abstract   PDF
โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา, ดุษณี ธนะบริพัฒน, จำรูญ เล้าสินวัฒนา, พรหมมาศ คูหากาญจน์, นงลักษณ์ เภรินทวงศ์, จิตติ ท่าไว
 
Vol 22, No 1 (2013): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของคลินิกกุมารเวชและอายุรกรรม ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพัทลุง Abstract   PDF
ศศิวรรณ รัตนอุบล, ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
 
Vol 22, No 1 (2013): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะทองแดงด้วยเครื่องมือวัดสภาพนำไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือวัดสัมประสิทธิ์ซีเบค Abstract   PDF
โสพล บุตรงาม, อารีย์ วิเชียรฉาย, สายชล พิมพ์มงคล, อุดม ทิพราช
 
Vol 20, No 2 (2011): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 การถ่ายเทความร้อนและความชื้นภายในบ้านจำลองที่ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบา แบบอบไอน้ำผสมไมโครไฟเบอร์ และ คอนกรีตมวลเบาแบบไม่อบไอน้ำ Abstract   PDF
บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรีดา จันทวงษ์, โยธิน อึ่งกูล
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ Abstract   PDF
บุญญสิทธิ์ วรจันทร์, สายชล สินสมบูรณ์ทอง
 
Vol 22, No 2 (2013): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงปกติ Abstract   PDF
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
 
Vol 21, No 1 (2012): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบเบอร์นูลลี Abstract   PDF
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
 
Vol 26, No 1 (2017): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 การประมาณคะแนนปลายภาคโดยใช้ตัวแปรหุ่นในวิธีการถดถอย Abstract   PDF
ชูใจ คูหารัตนไชย
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์ Abstract   PDF
อัชฌา อระวีพร
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์ Abstract   PDF
อัชฌา อระวีพร
 
Vol 21, No 2 (2012): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การประมาณค่าตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยชุดคำสั่ง SemiPar ในโปรแกรมอาร์ Abstract   PDF
อัชฌา อระวีพร
 
Vol 24, No 2 (2015): เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2558 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยล็อก-นอร์มัลบนพื้นฐานการประมาณ ด้วยการแจกแจงปกติของตัวประมาณวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด Abstract   PDF
จุฬารัตน์ ชุมนวล
 
Vol 18, No 1 (2009): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 การประมาณค่าแบบช่วงในงานวิจัย Abstract   PDF
สุรเมศวร์ ฮาชิม
 
Vol 20, No 2 (2011): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันใหม่ Abstract   PDF
วรพจน์ แซ่หลี
 
Vol 23, No 2 (2014): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลและการทดสอบไคสแควร์ในการยืมหนังสือเรียนของหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Abstract   PDF
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
 
Vol 23, No 2 (2014): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การปรับปรุงสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเดลาฟอสไซท์ฐานทองแดง ด้วยการเจือแทนที่บางส่วน Abstract   PDF
เชรษฐา รัตนพันธ์
 
Vol 23, No 2 (2014): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ Abstract   PDF
ฟาริดา พรหมมา, ดุษณี ธนะบริพัฒน์, ปราโมทย์ ศิริโรจน์
 
1 - 25 of 108 Items 1 2 3 4 5 > >>