Focus and Scope

นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติด้านงานวารสาร  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และปัจจุบัน งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งออกราย  2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวารสารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร อาจารย์ พนักงานวิชาการ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีการตีพิมพ์ผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Peer Review Process

นโยบายการพิจารณาบทความ

เมื่อส่งบทความเข้ามา  กองบรรณาธิการ (ภายใน) พิจารณา 1 ท่าน  จากนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) พิจารณา 2 ท่าน ยึดผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตอบรับบทความ

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

1.วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรูปแบบและกระบวนการจัดทำวารสารให้เป็นมาตราฐานสากล

2. ประวัติ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องการกำหนดทิศทางและนโยบายการวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในระยะก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้ภารกิจของงานวิจัยถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ เนื่องจากเงื่อนไขของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนนักวิจัยที่มีอยู่น้อยอย่างไรก็ตามในระยะต่อมมหาวิทยาลัยได้พยายามต่อสู้กับวิกฤตต่าง ๆ โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ทำให้มีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ริเริ่มให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จำนวนร้อยละหนึ่ง (1%) เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผนวกกับมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ อีกทั้งนักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภารกิจของกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ขยายตัวมาก

วิสัยทัศน์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนให้มีโครงการวิจัยที่ร่วมมือกันหลากหลายสาขาวิชา มีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเผยแพร่การวิจัยและนำผลการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้คนและชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง เข้มแข็ง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

 

รายนามบรรณาธิการ

ปี 2548-2549 : ศ.ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์

ปี 2550-2551 : ศ.ดร.สิรวัฒน์  วงษ์ศิริ

ปี 2552-2555 : ศ.ดร.ประดิษฐ์  เทิดทูล

ปี 2556-ปัจจุบัน : ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา