อาหารเสริมปลาสวายลดภาวะเครียดในผู้ป่วยชายจิตเวชระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

พิทักษ์พล บุณยมาลิก จิรัฐติกาล ดวงสา อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ เขมิกา สมบัติโยธา อลิษา เสียงลํ้า หวานใจ โคแสงรักษา สุดารัตน์ รำมะวุธ รุ่งฤทัย บุญทศ สุรีพร ประภาสะโนบล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษากึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมปลาสวายเนื้อขาวในอาหาร สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ระยะฟื้นฟู (เพศชาย) ที่มีภาวะเครียด และเพื่อศึกษาระดับความเครียดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานอาหารเสริมปลาสวายเนื้อขาว กลุ่มทดลอง คือ ผู้ป่วยหอกรองจิตที่ได้รับปลาสวายเป็นอาหารเสริม และกลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ป่วยหอผกากรองที่ไม่ได้รับอาหารเสริม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความเครียดสวนปรุง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติพรรณนา ค่า RR และค่า 90% CI

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับอาหารเสริม ถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 มีโอกาสที่จะมีระดับความเครียดสูงเพียง0.09 เท่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับอาหารเสริม (RR = 0.09; 90 % CI 0.02 - 0.44) และระดับความเครียดสูงของกลุ่มทดลองลดลงถึงร้อยละ 91 เมื่อได้รับอาหารเสริม ดังนั้นผู้ป่วยทางจิตที่มีภาวะเครียดเมื่อได้รับอาหารเสริมโอเมก้า 3 (ปลาสวายเนื้อขาว) ปริมาณ100 กรัม / วัน ในอาหารอย่างต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะเครียดลดลงที่ระดับความเชื่อมั่น 90 %

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การเสริมปลาสวายเนื้อขาวในอาหารสามัญของผู้ป่วยทางจิต ปริมาณ 100 กรัม / วัน โดยการเปลี่ยนวัตถุดิบในอาหาร และรับประทานต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ป่วยทางจิตมีอาการดีขึ้นและระดับความเครียดลดลงที่ระดับความเชื่อมั่น 90 %

คำสำคัญ : อาหารเสริม ภาวะเครียด ผู้ป่วยจิตเวช (เพศชาย)

 

Abstract

The purposes of this Quasi - experimental study were to add the white meat of stripped catfish to the diet for male psychiatric patients who were in a rehabilitation condition with stress and to study the stress level between experimental and comparison groups before and after taking the diet with white meat of stripped catfish. The experimental group represented patients who received a diet with the white meat of stripped catfish and the comparison group represented the patients who did not receive the diet. Data were collected by using the Suanprung stress test. The statistical analysis were descriptive statistics, Risk Ratio (RR) and 90 % CI.

The result showed that the experimental group, who received a supplement for 2 weeks was, more likely to develop a high stress level only 0.09 of the comparison group who did not receive supplement (RR = 0.09;90 % CI 0.02-0.44). Moreover, the high stress level of the experimental group decreased 91 percent when they received the supplement. Therefore, when the psychiatric patients with stress received supplement with omega - 3(white meat of stripped catfish) 100 grams per day and continuing consume in 2 weeks, psychiatric patients may had less stress by 90 % CI.

It was also found that adding the white meat of stripped catfish in the common diet of psychiatric patients at 100 grams per day by changing the ingredients in the diet and continuing to consume it for 2 weeks, psychiatric patients had improved symptoms and had lower stress levels at 90% CI.

Keywords : Supplemented food, reduce stress, psychiatric patients (male)

Keywords

Article Details

Section
Original Articles