นักศึกษาพยาบาลกับการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

  • วรวรรณ จันทวีเมือง
  • ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ
Keywords: สุขภาวะทางจิตวิญญาณ, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญร่วมกับมิติกาย จิต
และสังคม จิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ที่มีความเฉพาะของบุคคลโดยเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่า ความหมาย
และเป้าหมายในชีวิตของตนเอง มีความเชื่อมั่น และศัทธาต่อสิ่งที่ยึดเหนี่ยว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และสิ่งรอบตัว
มีสติ สมาธิและปัญญา มีความพึงพอใจในชีวิต และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ สุขภาวะทางจิต
วิญญาณเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสุขภาพทุกมิติของบุคคล และวิชาชีพพยาบาลเป็นผู้นำในการดูแลมิติจิต
วิญญาณ อย่างไรก็ตามศาสนาและความต้องการด้านจิตวิญญาณเป็นสิ่งซับซ้อน ผู้ป่วยที่ไม่นับถือศาสนาใดแต่ยัง
มีจิตวิญญาณ ดังนั้น สถาบันการศึกษาพยาบาล จึงควรทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน
นักศึกษาพยาบาลอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาพยาบาลสามารถให้การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ แก่
ผู้ป่วยได้ เพราะเมื่อนักศึกษามีสุขภาวะจิตวิญญาณจะนำสู่ความมีจิตใจที่ดีงาม และส่งผลให้สามารถเข้าใจ และ
ดูแลผู้ใช้บริการด้านสุขภาพอย่างเห็นคุณค่า และเอื้ออาทร