บทบาทพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกที่มีความต่างทางวัฒนธรรม

  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
  • ปรางทิพย์ ท. เอลเทอร์
Keywords: บทบาทพยาบาล, การพยาบาลมารดาและทารก, การพยาบาลต่างวัฒนธรรม

Abstract

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจทำให้ประชากรมีการย้ายถิ่นฐานมากขึ้น ส่งผลให้
สังคมไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์ ยิ่งมีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เพราะมีทั้งการย้ายถิ่นฐานเข้ามาของประชากรในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น
ระบบบริการสาธารณสุขและบุคลากรทีให้บริการด้านสุขภาพ จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้
สอดรับกับความต้องการการดูแลสุขภาพของประชาชนเหล่านี้ พยาบาลผู้ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบดูแลผู้รับบริการ
โดยเฉพาะมารดาและทารกที่มีความต่างทางวัฒนธรรม ต้องเรียนรู้และเข้าใจ ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมของ
ผู้รับบริการบนพื้นฐานความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรม อีกทั้งต้องแสวงหาโอกาสในการเผชิญกับบุคคล ที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และเกิดการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พยาบาลได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของบุคคลและกลุ่มสังคมต่าง ๆ สะสมเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม และนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม และพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางวัฒนธรรมต่อไป