ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  • อติญาณ์ ศรเกษตริน
  • รุ่งนภา จันทรา
  • รสติกร ขวัญชุม
  • ลัดดา เรืองด้วง
Keywords: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมสุขภาพตาม

แนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ก่อนและหลังเข้า ร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.คลองฉนาก อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 28 คน ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์

เก็บรวบรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คือแบบทดสอบความรู้ หาคุณภาพด้วยความตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีดัชนีความ

สอดคล้อง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .60-1.00 นำไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน

ได้เท่ากับ .62 และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. หาความตรงเชิงเนื้อหา พบว่าค่าดัชนี

ความสอดคล้องมีค่าอย่รู ะหว่าง .60 -1.00 นำไปหาความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ

.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสัมพันธ์กัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ก่อนและหลังใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพไม่แตกต่างกัน

2. โดยภาพรวมพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนพฤติกรรมหลังเข้าร่วมโปรแกรม (M=1.88, SD=0.32) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โปรแกรม (M=1.53, SD=0.41)