Return to Article Details สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 Download Download PDF