การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร และพฤติกรรมการป้องกันของพนักงานถ่ายเอกสาร

  • ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ
  • วรวรรณ จันทวีเมือง
  • ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
  • วิกานดา หมัดอะดั้ม
Keywords: การรับรู้ความเสี่ยงอันตราย, พฤติกรรมการป้องกันอันตราย, พนักงานถ่ายเอกสาร

Abstract

 เครื่องถ่ายเอกสาร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมการป้องกัน ของพนักงานถ่ายเอกสารจึงมีความสำคัญ การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์นี้ เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร และพฤติกรรมการป้องกันของพนักงานถ่ายเอกสาร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็นพนักงานถ่ายเอกสารประจำร้านถ่ายเอกสารในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเทศบาลนครสงขลา จำนวน 96 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และการประกอบอาชีพ 2) แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่อง ถ่ายเอกสาร และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร ตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 โดย ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .93 และ .75 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.04, SD=0.44) โดยด้านความตระหนักถึงวิธีการในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับสูง (M=3.45, SD=0.43) ด้านการ รับรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตราย และการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง (M=2.96, SD=0.52 และ M=2.76, SD=0.62 ตามลำดับ) 2. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.06, SD=0.45) โดยด้านวิธีปฏิบัติในการทำงานอยู่ในระดับสูง (M=3.17, SD=0.44) ส่วนด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอยู่ใน ระดับปานกลาง (M=2.34, SD=0.97) 3. การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรม การป้องกันอันตรายของพนักงานถ่ายเอกสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.311) ทีมสุขภาพจะต้องส่งเสริมพนักงานถ่ายเอกสารให้มีความรู้และการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดพฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่ดี โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย