ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน

  • ศิริพร ชุดเจือจีน
  • ประไพพิศ สิงหเสม
  • สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล
Keywords: การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, ทักษะชีวิต, พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ, วัยรุ่นตอนต้น

Abstract

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น ทำการศึกษาในนักเรียนอายุ 14-15 ปี จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 โรงเรียน โดยมีนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 34 ราย เครื่องมือในการวิจัยได้แก่โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะ ชีวิต คู่มือสำหรับศึกษาด้วยตนเองและแบบสอบถามการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ แห่งตนในการดูแลสุขภาพทางเพศ แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม แบบวัด พฤติกรรมสุขภาพทางเพศและแบบวัดทักษะชีวิต เครื่องมือการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามการวิจัยทุกฉบับมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า .75 กลุ่มทดลองจะได้เรียนรู้ผ่าน โปรแกรมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนรู้ผ่านคู่มือสำหรับศึกษาด้วยตนเอง ประเมิน ประสิทธิผลของโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ทักษะชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แสดงว่าโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนช่วยให้เด็กวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางเพศ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพทางเพศมากขึ้น พยาบาลหรือครูผู้สอนจึงน่าจะนำโปรแกรม นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและพฤติกรรมทางเพศในเด็กวัยรุ่นตอนต้นได้