Vol 5 No 2 (2561): ปีที่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Published: 2018-06-27

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

ศศิกานต์ กาละ, รังสินันท์ ขาวนาค, กนกวรรณ เธียรมนตรี, นิตยา ไชยรัตน์, ศศิมา ศรีเพ็ชร, อิงหทัย ดำจุติ

16-29

ประสิทธิผลโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

เทพสุดา รุ่งสาง, สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, มยุนา ศรีสุภนันต์

30-45

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพในจังหวัดชลบุรี

พัชนา เฮ้งบริบูรณ์, พงศ์ ใจดี, วัลลภ ใจดี, จิรภัค สุวรรณเจริญ

86-101

ประสบการณ์ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็ง

ตรีทิพย์ เครือหลี, วันธณี วิรุฬห์พานิช, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

102-118

การยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีชาวไทยมุสลิม : กรณีศึกษาสตรีมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปิยธิดา จุลละปีย, เบญจมาศ ยศเสนา, อารัมภา วัฒนาวงศ์ชัย, มณีรัตน์ นันติชัย, ธัญลักษณ์ กำจัด, วรัญญา มาตพันนา, สุวิภา สุริเตอร์, ภัศรา นวนศรี

145-158

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียน

จินตนา วัชรสินธุ์, รวิวรรณ คำเงิน, ชนกพร ศรีประสาร, ณัชนันท์ ชีวานนท์

189-200

ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของการรับรู้ความเสี่ยงอันตราย ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, บุษยา สังขชาติ, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, ทองใหญ่ วัฒนศาสตร์, วรินทร์ลดา จันทวีเมือง, ซัมพูเด็ง มีนา

258-271

View All Issues