Published: 2016-10-10

ประสบการณ์การเยียวยาตนเองของสตรีที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นิมัศตูรา แว, เปรมฤดี ดำรักษ์, ผุสนีย์ แก้วมณีย์, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน, ขวัญตา บุญวาศ

1-14

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณราช, เนติยา แจ่มทิม

15 - 34

ความต้องการและความคาดหวังของย่า-ยายต่อการสนับสนุนทางสังคม ของพยาบาลในตึกหลังคลอดในจังหวัดนครราชสีมา

ปรางทิพย์ ท. เอลเทอร์, รัชนี ชุนเกาะ, บรรทม ใจสำราญ, ศิริพร คงชีพ, จิตไพบูล พระธานี, นุชมาศ แก้วกุลฑล, น้ำฝน ไวทยวงศ์กร

94 - 110