Vol 4, No 1 (2017)

มกราคม - เมษายน 2560

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ pdf
 

บทความวิจัย

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล pdf
นภาพร พุฒิวณิชย์, สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, มาริสา สุวรรณราช, อรทัย แก้วมหากาฬ 1-14
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต pdf
ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล 15-27
แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ pdf
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, พิริยา ศุภศรี, วรรณทนา ศุภสีมานนท์, นารีรัตน์ บุญเนตร, ชรริน ขวัญเนตร 28-46
อำนาจในการทำนายความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ pdf
สมจิต พรมจันทร์, สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ, หร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ, นุชรินทร์ คงสินทร์ 47-59
รูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
วันชัย หวังสวาสดิ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ 60-72
ผลของระบบเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประเภท 3 แบบ Home Nursing Care (HNC) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ pdf
เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์, นิษฐนันท์ อนุสรณ์ประเสริฐ, ฮารูน สาดหลี 73 – 85
ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด และการจัดการอาการของประชาชน ต.ปากหมาก จ.สุราษฎร์ธานี pdf
ลาวัลย์ เวทยาวงศ์, ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ฉันทนา นาคฉัตรีย์, ผกามาศ รักชาติ, อรุณศรี รัตนพรหม 86-101
ผลของการพัฒนาความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทักษะเพื่อลดความเสี่ยง จากอุบัติภัยและภัยพิบัติในโรงเรียน และชุมชน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลอง ในนักเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดตรัง pdf
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, กรกช เพทาย, ปัจมัย ดำทิพย์, ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์, ฐิติมา ลำยอง 102 – 116
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdf
บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 117 – 134
การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยบุคลากรทางวิชาชีพ ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ pdf
นริศรา ใคร้ศรี, พัชรินทร์ เงินทอง, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์ 135 – 152
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอหนึ่งใน จ.สงขลา pdf
ปัญจนาถ เมธีอภิรักษ์ 153 – 170
ประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ เพื่อลดความเครียดในการสอบ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล pdf
ปฐมพร โพธิ์ถาวร, สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 171 – 179
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี pdf
รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน 180 – 190
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ pdf
สุปรียา เสียงดัง 191-204
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสงขลา pdf
ปรารถนา วัชรานุรักษ์, อัจฉรา กลับกลาย 205 – 216
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสงขลา pdf
ปรารถนา วัชรานุรักษ์, อัจฉรา กลับกลาย 217-233
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี pdf
อุมาพร ชมโฉม, อารยา ปรานประวิตร, วันเพ็ญ แก้วปาน 234 - 252
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี pdf
อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, รสติกร ขวัญชุม, ลัดดา เรืองด้วง 253 – 264

บทความวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาล pdf
นวรัตน์ ไวชมภู, สุจิตรา จรจิตร 265 – 279
การประเมินแบบเสริมพลัง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ pdf
อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ 280 – 291

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf