มกราคม - เมษายน 2560

Published: 2017-01-16

แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์

ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, พิริยา ศุภศรี, วรรณทนา ศุภสีมานนท์, นารีรัตน์ บุญเนตร, ชรริน ขวัญเนตร

28-46

อำนาจในการทำนายความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

สมจิต พรมจันทร์, สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ, หร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ, นุชรินทร์ คงสินทร์

47-59

รูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันชัย หวังสวาสดิ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วีรยุทธ ชาตะกาญจน์

60-72

ผลของระบบเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประเภท 3 แบบ Home Nursing Care (HNC) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์, นิษฐนันท์ อนุสรณ์ประเสริฐ, ฮารูน สาดหลี

73 – 85

ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด และการจัดการอาการของประชาชน ต.ปากหมาก จ.สุราษฎร์ธานี

ลาวัลย์ เวทยาวงศ์, ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ฉันทนา นาคฉัตรีย์, ผกามาศ รักชาติ, อรุณศรี รัตนพรหม

86-101

ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง

ขวัญตา บุญวาศ, ธิดารัตน์ สุภานันท์, อรุณี ชุนหบดี, นิมัศตูรา แว

205-216