Vol 4 (2017)

Special Issue เมษายน 2560

Table of Contents

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ pdf
 

บทความวิจัย

สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา pdf
พรรณพิไล วิริยะ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ 1 -18
การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย pdf
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, รุ้งรังษี วิบูลย์ชัย, ฐิติมา โกศัลวิตร 19 - 33
การพัฒนาแนวทางเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือความดันโลหิตสูง ด้วยทีมหมอครอบครัว pdf
อุมาภรณ์ กำลังดี, ภาวนา บุญมุสิก, อัจริยา วัชราวิวัฒน์ 34 - 45
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาบรรเทาปวด การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุน การคลอดจากพยาบาลกับความรู้สึกสุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก pdf
มาวศรี มานุช, ศรีสมร ภูมนสกุล, จันทิมา ขนบดี 46 - 60
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลพัทลุง pdf
ปรีดา อุ่นเสียม 61 - 74
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 pdf
อนุรัตน์ ไชยนุราช, ชมพูนุช สุภาพวานิช, กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, พัชรินทร์ สมบูรณ์ 75 - 90
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบการตลาดสดกอบกาญจน์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี pdf
ชุลีพร หีตอักษร, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รสติกร ขวัญชุม, ปิยะดา ยุ่ยฉิม 91 - 101
การพัฒนาการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหา ในการประเมินภาวะสุขภาพ และการพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดปกติ pdf
รพีพรรณ นาคบุบผา, ไพลิน ถึงถิ่น 102 - 114
ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อระดับความปวด ในระยะที่ 1 ของการคลอด และการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว ในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก pdf
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ 115 - 130
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชน เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก pdf
สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์, อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์, นิดา มีทิพย์ 131-146
การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด pdf
อารีย์ พลภูเมือง, กัลยา หาญพิชาญชัย, เสฐียรพงษ์ ศิวินา 147-161
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้มในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด pdf
รติยา วิภักดิ์, นิรุวรรณ เทรินโบล์, เสฐียรพงษ์ ศิวินา 162-179
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา pdf
แววใจ พ้นภัย, อมร ไกรดิษฐ์ 180-195
ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระของผู้ดูแลเด็กออทิสติก: การศึกษาเบื้องต้น pdf
จิณัฐตา ศุภศรี, อรวรรณ หนูแก้ว, วันดี สุทธรังษี 196-213
ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กสมาธิสั้น: การศึกษาเบื้องต้น pdf
ติชิลา แสงแก้ว, อรวรรณ หนูแก้ว, วันดี สุทธรังษี 214-229
รูปแบบการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน กรณีศึกษา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา pdf
สายสุดา สุขแสง, เรวดี กระโหมวงศ์, วิมล งามยิ่งยวด, อภินันท์ โชติช่วง 230-242
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง pdf
มาธุพร พลพงษ์, ซอฟียะห์ นิมะ, ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย 243-259
ปัจจัยจำแนกคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย pdf
เรวดี เชาวนาสัย, สุจิตรา จรจิตร, นิภา พงศ์วิรัตน์ 260-272
สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 pdf
คเณศวร โคตรทา, ชนะพล ศรีฤาชา 273-291
การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน pdf
นิสากร วิบูลชัย, ศิวพล ศรีแก้ว, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ณฐพร คำศิริรักษ์ 292-304
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรใน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา pdf
ดลนภา ไชยสมบัติ, จรรยา แก้วใจบุญ, อัมพร ยานะ 305-316
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดตรัง pdf
นิตยา ศรีสุข, จิราพร วัฒนศรีสิน, ธวัชชัย ทีปะปาล 317-331

บทความวิชาการ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง: วิธีพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล pdf
มาลี คำคง, ปรียนุช ชัยกองเกียรติ 332-344
การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง กรณีศึกษาหอผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอัลเบิร์ต ลุดวิกส์ ไฟรบวร์ก สหพันธรัฐเยอรมณี pdf
วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 345-360
การดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง: บริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21 pdf
พิมพิมล วงศ์ไชยา, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, พินทอง ปินใจ 361-371

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf