Vol 4, No 2 (2017)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ pdf
  (1) - (7)

บทความวิจัย

ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อความหวังในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า: การศึกษาเบื้องต้น pdf
เกษศิรินทร์ ภู่เพชร, อรวรรณ หนูแก้ว, ศรีสุดา วนาลีสิน 1 - 14
การพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยา ในการดำเนินงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในบริการระดับปฐมภูมิ pdf
อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, ดาราวรรณ รองเมือง, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, สุทธานันท์ กัลกะ, ชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์, วชิระบูลย์ อินสว่าง 15 – 27
การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร และพฤติกรรมการป้องกันของพนักงานถ่ายเอกสาร pdf
ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, วรวรรณ จันทวีเมือง, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, วิกานดา หมัดอะดั้ม 28 – 44
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อ พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี pdf
นวลนิตย์ ไชยเพชร, อุดมศิลป์ แก้วกล่ำ, สิทธิพงษ์ สอนรัตน์, ยุวดี วิทยพันธ์ 45 – 62
การวิจัยกึ่งทดลอง เปรียบเทียบระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ pdf
ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, สร้อยสุวรรณ พลสังข์ 63 – 73
การใช้ยาหลายขนานและการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ.พัทลุง pdf
สุทธิพงษ์ รักเล่ง 77 – 93
ผลของโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขต อ.เมือง จ.ตรัง pdf
วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, โสภิต สุรรณเวลา, วราณี สัมฤทธิ์ 94 – 107
การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนด้านชีวภาพ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับแต่ละวัน ของผู้ต้องขังเรือนจำ pdf
สิรินภา สาสนาม, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, สุพัตรา แก้วเมือง, นิภาพร พรหมบุตร 108 – 122
พฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ในหญิงไทยหลังคลอด pdf
วิไลลักษณ์ เผือกพันธุ์, อักษราณัฐ ภักดีสมัย 123 – 139
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บไม่รุนแรง โรงพยาบาลกระบี่ pdf
วัลลภา สุวรรณพิทักษ์, สุชาตา วิภวกานต์, บุญญารัศม์ ประคีตวาทิน 140 – 156
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับการรับรู้สุขภาพเกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก ในผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา pdf
ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, ปาริฉัตร อุทัยพันธ์ 157 – 171
ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงาน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ pdf
นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 172 – 185
มุมมองเชิงบวกต่อการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่บ้าน pdf
ภาวดี เหมทานนท์, สกล วรเจริญศรี, มณฑิรา จารุเพ็ง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์ 186 – 199
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
อาซีย๊ะ แวหะยี, อัมพาพรรณ ผลพานิชย์, อัญชลี พงศ์เกษตร, กมลวรรณ วณิชชานนท์, ทวี คำมินทร์ 200 – 213
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการรักษาความลับของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา pdf
วานีตา สาเมาะ, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, วันดี สุทธรังษี 214 - 230
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน ในโรงเรียนบริบทวัฒนธรรมมุสลิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล pdf
จิราภรณ์ เรืองยิ่ง, ดุษฎี โยเหลา, วินัย ดำสุวรรณ 231 – 244
ผลของสมาธิบำบัด SKT ในการลดระดับความดันโลหิต ของผู้ที่มารับบริการ โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง pdf
อรอุมา ปัญญโชติกุล, สุธินา เศษคง, สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ 245 – 255
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น pdf
รัถยานภิศ พละศึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ภคมล ทรงเลิศ 256 – 267
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน pdf
ศิริพร ชุดเจือจีน, ประไพพิศ สิงหเสม, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล 268 – 280

บทความวิชาการ

อาหารพื้นบ้านภาคใต้วิถีการดำรงชีวิตพิชิตสุขภาพดี The Traditional Southern Food: a Treasure for Health pdf
กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, พนัสยา วรรณวิไล, จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ 281 – 290

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ pdf
  (9) - (14)