Published: 2017-07-17

การพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยา ในการดำเนินงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในบริการระดับปฐมภูมิ

อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, ดาราวรรณ รองเมือง, อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, สุทธานันท์ กัลกะ, ชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์, วชิระบูลย์ อินสว่าง

15 – 27

การรับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร และพฤติกรรมการป้องกันของพนักงานถ่ายเอกสาร

ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, วรวรรณ จันทวีเมือง, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, วิกานดา หมัดอะดั้ม

28 – 44

พฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ในหญิงไทยหลังคลอด

วิไลลักษณ์ เผือกพันธุ์, อักษราณัฐ ภักดีสมัย

123 – 139

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บไม่รุนแรง โรงพยาบาลกระบี่

วัลลภา สุวรรณพิทักษ์, สุชาตา วิภวกานต์, บุญญารัศม์ ประคีตวาทิน

140 – 156

มุมมองเชิงบวกต่อการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่บ้าน

ภาวดี เหมทานนท์, สกล วรเจริญศรี, มณฑิรา จารุเพ็ง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์

186 – 199

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อาซีย๊ะ แวหะยี, อัมพาพรรณ ผลพานิชย์, อัญชลี พงศ์เกษตร, กมลวรรณ วณิชชานนท์, ทวี คำมินทร์

200 – 213

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

รัถยานภิศ พละศึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ภคมล ทรงเลิศ

256 – 267

อาหารพื้นบ้านภาคใต้วิถีการดำรงชีวิตพิชิตสุขภาพดี The Traditional Southern Food: a Treasure for Health

กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, พนัสยา วรรณวิไล, จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์

281 – 290