Published: 2017-10-25

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมของนักศึกษาพยาบาล

สืบตระกูล ตันตลานุกุล, เสาวลักษณ์ เนตรชัง, มณฑา อุดมเลิศ, นัยนา แก้วคง, อรุณรัตน์ พรมมา, สุริยา ฟองเกิด

1 - 13

การประเมินผลการดำเนินโครงการกระเป๋ายาสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุขกมล สุขสว่างโรจน์, ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา

63 – 75

รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภัคณัฐ วีรขจร, สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, มยุนา ศรีสุภนันต์

87 - 103

การศึกษาทิศทางการผลิตกำลังคนสาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก

กฤษดา แสวงดี, เบญจพร รัชตารมย์, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม, ศุทธินี วัฒนกูลุ, ศรีจันทร์ พลับจั่น, สุรศักดิ์ สุนทร

119 – 134

ตัวแบบของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

รัถยานภิศ พละศึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช

135 – 150

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

รอซีกีน สาเร๊ะ, อัฎฮียะห์ มูดอ, ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน, ชญานุช หลวงนะ, สลิล กาจกำแหง, พิริยา ผาติวิกรัยวงค์, ฐิติกา กิมิเส, นภัส ลัภนะก่อเกียรติ, ปณตา ปรีชาวุฒิเดช

151 – 159

การส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน

ประไพพิศ สิงหเสม, ศักรินทร์ สุรรณเวหา, อติญาณ์ ศรเกษตริน

226- 235

The Use of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) in Nursing Education

ศิริวรรณ ชูกำเนิด, สุระพร ปุ้ยเจริญ

236 – 248

การป้องกันผิวหนังถูกทำลายในผู้สูงอายุ

จันทนา เกลี้ยงพร้อม, สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์

249 – 258

บทบาทพยาบาล: การจัดการความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์, ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น

271 – 281

ให้คำปรึกษาครอบครัว

สิรภัทร โสตถิยาภัย, นวพร ดำแสงสวัสดิ์, ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์

282 – 290