เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol 12 No 2 (2019): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2019

Published: 2019-07-19

โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช

อารยา กิจเลิศผล, รังสิมา กิรติวงศ์วรรณ, ดลพร กาญจนาเพ็ญกุล, จิตติมา หอมเทียน, พัชรินทร์ นุชสา, ธนัชพร ลิบุตรดี, จิรพงษ์ ฬียาพรรณ

72-78

การรักษาโรคติดเชื้อราในช่องคลอดชนิดเกิดซ้ำ

เจนจิต ฉายะจินดา, สุรชัย เดชอาคม

122-131

View All Issues