เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol 12 No 3 (2019): ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2019

Published: 2019-12-11

ปวดกล้ามเนื้อสะบักเรื้อรังทำให้ชาลง แขนได้

วัชระ สุดาชม, อัญชลี คงสมชม, ประวิตร เจนวรรณธนะกุล

180-187

การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด

กมลทิพย์ สกุลกันบัณฑิต, วิศนีย์ โชคไพศาล, ธีรพงศ์ โตเจริญโชค, สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

188-195

ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม

ณภัทร ธิคม, อรอุมา ชัยวัฒน์, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

196-201

ผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด: การจัดระบบการดูแลและสมรรถนะ พยาบาลในประเทศสิงคโปร์

เสาวนีย์ เนาวพาณิช, อุษณีย์ เพ็ชรอ่อน, ถนอมศรี แดงศรี, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

202-207

View All Issues