เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol 11 No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม

Published: 2018-10-16

ผลการใช้โปรแกรมการเตรียม ความพร้อมผู้ป่วยก่อนตัดชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมากทางทวารหนัก ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, พลอยรัตน์ อุทัยพัฒนะศักดิ์, สิทธิพร ศรีนวลนัด, ศิรส จิตประไพ

81-87

การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคข้อเข่า เสื่อมทางแพทย์แผนตะวันตกกับโรค ลมจับโปงแห้งเข่าทางแพทย์แผนไทย

ธเนศพล พันธ์เพ็ง, นันทิพัฒน์ คำแก้ว, ปิยาอร สีรูปหมอก, พัชรพล อุดมเกียรติ, อารีศักดิ์ โชติวิจิตร, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์

88-95

ดวงพรรณ รัตนสุวรรณ; ประภัสสร อรุณธารี

110-117

View All Issues