เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol 11 No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม

Published: 2019-02-12

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ เจ้าเรือนกำเนิดกับลักษณะของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในคลินิก อายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช

ผ่องพิมล ดาศรี, ศุภกิจ สุวรรณไตรย์, สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

158-166

View All Issues