วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์  การจัดการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science จัดทำโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) โดยวารสารนี้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ โดยมีการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.

SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.

-----------------------------
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์
-----------------------------

Vol 11, No 1 (2017): January-June

Table of Contents

Cover and Contents

Cover and Contents PDF
  -

From Editor

From Editor PDF
Sorachai Kamollimsakul -

Research Article

Intercultural Language Education: Supportive Factors and Constraints on EFL Learners’ Intercultural Communicative Competence Development PDF
Thao Q. Tran, Sirinthorn Seepho 1-28
Implementing a Portfolio-based Learner Autonomy Development Model in an EFL Writing Course PDF
Tham My Duong, Sirithorn Seepho 29-46
The Implementation of Polya’s Model in Solving Problem-Questions in Mathematics by Grade 7 Students PDF
Satyaprakash Gopinath, Supinda Lertlit 47-59
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล 61-74
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF
ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ 75-88
Structural Equation Modeling of Food Safety Standard in the Cassava Industry in Thailand PDF
Thanwadee Chinda, Suthathip Suanmali 89-108
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจในประเทศไทย PDF
วรัญญา เยาวรัตน์ ลี, ภัทรี ฟรีสตัด, ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 109-129

Academic Article

ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา PDF
กำพล จำปาพันธ์ 131-154

Book Review

What Do Philosophers Do?: Skepticism and the Practice of Philosophy PDF
Theptawee Chokvasin 155-157