วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์  การจัดการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science จัดทำโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) โดยวารสารนี้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์ โดยมีการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.

SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.

-----------------------------
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์
-----------------------------

Vol 10, No 2 (2016): July-December

Table of Contents

Cover and Contents

Cover and Contents PDF
 

From Editor

From Editor PDF
Sorachai Kamollimsakul

Research Article

ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF
สราวุธ สุขสุผิว, ชาลินี มินขุนทด, พันทิพา อมรฤทธิ์, ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ 1-17
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล 19-32
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชาวจีน การลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจาก สมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ PDF
Sheng Wang, Sirinthorn Seepho 33-51
The Effects of the Sufficiency Economy on Community Business Management PDF
Kwunkamol Donkwa 53-72
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ) PDF
อรรถพล ฐิติวร, มาเรียม นะมิ, อัมพล ชูสนุก 73-98
การรับรู้ความยุติธรรม และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่ส่งผลต่อ ผลการปฏิบัติงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล PDF
สมจิตร์ ตระกูลตั้งมั่น, ปิยากร หวังมหาพร 99-118
อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย PDF
อัมพล ชูสนุก, ภัทรลักษณ์ บุญมานำสิน, ฉวีวรรณ ชูสนุก 119-135

Academic Article

การวิเคราะห์ SWOT แสงไฟส่องนำทางสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชุมชนทำได้ PDF
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ 137-157

Article Review

บทปริทัศน์ทางปรัชญาว่าด้วยแก่นสารนิยม PDF
Theptawee Chokvasin 159-166

Book Review

Making Objects & Events: A Hylomorphic Theory of Artifacts, Actions, and Organisms PDF
Theptawee Chokvasin 167-169

Special Feature

Grand Challenges in Digital University PDF
ยืน ภู่วรวรรณ 171-188