ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

Main Article Content

วรรษชล พิเชียรวิไล

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผนผังความคิด และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนการสอนมากกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Keywords

Article Details

Section
Research Article