บทความเรียบเรียงจากการประชุมสัมมนา การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองของโลก บรรยายโดย สุภาพ ณ นคร, วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา, ศศิธร สุวรรณเทพ, วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน และเทพทวี โชควศิน

Main Article Content

เทพทวี โชควศิน

Abstract

-

Article Details

Section
Special Feature