Return to Article Details บทความเรียบเรียงจากการประชุมสัมมนา การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองของโลก บรรยายโดย สุภาพ ณ นคร, วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา, ศศิธร สุวรรณเทพ, วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน และเทพทวี โชควศิน Download Download PDF