บทปริทัศน์ว่าด้วยประเด็นวิจัยในจริยศาสตร์น้ำ

Main Article Content

เทพทวี โชควศิน

Abstract

บทปริทัศน์นี้ชี้ให้เห็นว่าการริเริ่มประเด็นวิจัยในองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์น้ำ มีที่มาจากความกังวลในจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการหาความเป็นเอกเทศของจริยศาสตร์น้ำ นักวิชาการก่อนหน้านี้มักจะ
เสนอแนวความคิดแบบใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมหรือไม่ก็กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้วิจัยเสนอคำตอบต่อ
คำถามดังกล่าวโดยเสนอข้อโต้แย้งว่าควรจะต้องเน้นอภิปรายที่ลักษณะที่แท้ของการจัดการน้ำในแง่ที่ของความเป็นสิ่งที่สามารถ
จัดการได้เพียงกึ่งหนึ่ง

Keywords

Article Details

Section
Article Review