การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Main Article Content

น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจำนวน 29 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบประเมินความ สามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินการนำเสนองาน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากคะแนนที่ได้จากการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงาน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน คุณภาพของการทำรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ การนำเสนองาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา(content analysis) ผลการวิจัย สรุปได้ว่าความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองานของนิสิต ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.38 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 83.45 และ มีนิสิตได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จำนวน 26 คน จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70

Keywords

Article Details

Section
Research Article