การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทด้านวัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตร (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ของหลักสูตร (3) ประเมินกระบวนการของหลักสูตร และ (4) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย (1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จำนวน 8 คน (2) อาจารย์ผู้สอน จำนวน 6 คน (3) นักศึกษา จำนวน 88 คน (4) ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 58 คน (5) ผู้บังคับบัญชา จำนวน 58 คน และ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 221 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ สาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด


Keywords


Program evaluation, Engineering, Suranaree University of Technology, การประเมินหลักสูตร, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science (SJSS)