ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

กำพล จำปาพันธ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณที่เป็นจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อตอบประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางสังคมวัฒนธรรมของผู้คนตามแนวชายแดน จากวัฒนธรรมเขมร มาสู่สยามประเทศ เป็นการแนะนำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดน อันเป็นแนวทางสำคัญ ที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา


Keywords


ร่องรอยอารยธรรม, อารยธรรมข้ามพรมแดน, พื้นที่จังหวัดสระแก้ว, เขมรโบราณ, เทือกเขาบรรทัด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science (SJSS)