กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุ้นสำคัญต่อ การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก

Main Article Content

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สุรกิจบวรศ. (1). กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุ้นสำคัญต่อ การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 17-30. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10015
Section
Research Article