การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

สุวภา ยศตะโคตร อรุณ วงศ์จิรัฐิติ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียนบ้านแป้น วิทยาคม และโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ จังหวัดสกลนครโดยเก็บตัวอย่าง เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน 2552 นำมาวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. และ C.perfringens ผลการวิจัย พบว่า น้ำดื่มของโรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคมในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายน มีปริมาณ Coliform bacteria เท่ากับ 24, 4.4, และ 8.8 MPN ต่อน้ำดื่ม 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ และพบ C.perfringens ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเชื้อ E.coli, S.aureus และ Salmonella sp. ไม่พบในน้ำดื่ม สำหรับน้ำดื่มของโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ พบว่าเดือนเมษายน มีปริมาณ Coliform bacteria เท่ากับ 21 MPN ต่อน้ำดื่ม 100 มิลลิลิตร และพบ C.perfringens ในน้ำดื่ม ส่วนเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ไม่พบ Coliform bacteria, E.coli, Salmonella sp. และ C.perfringens

 

Abstract

The objective of this research was to examine the drinking water quality of Ban Pan Vitayakhom School and Ban Thawat Kururatbumrungvit School in Sakon Nakhon Province. The samples were collected in February, March and April 2009 once in each month. Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. and C.perfringens were analyzed.

The results revealed that the drinking water samples of Ban Pan Vitayakhom School in February, March and April were contaminated by Coliform bacteria with values of 24, 4.4 and 8.8 MPN per 100 ml., respectively E.coli, S.aureus and Salmonella sp. were not found in the three-month period except C.perfringens were found in Ferbruary. The drinking water samples of Ban Thawat Kururatbumrungvit School in April were contaminated by Coliform bacteria with values of 21 MPN per 100 ml and C.perfringens. Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. and C.perfringens were not found in February and March.

Article Details

How to Cite
ยศตะโคตรส., & วงศ์จิรัฐิติอ. (1). การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 61-68. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10019
Section
Research Article