Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร Download Download PDF