การวิจัยเชิงนโยบาย

Main Article Content

วาโร เพ็งสวัสดิ์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
เพ็งสวัสดิ์ว. (1). การวิจัยเชิงนโยบาย. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 1-14. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10210
Section
Research Article