ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall

Main Article Content

Malee Sriprom

Abstract

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) 3 ชนิดคือ A, B และ C อยู่ในสกุล Orthomyxoviridae ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน โดยการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์จริง ผู้วิจัยได้ทำการหาจุดสมดุล หาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสถียรภาพของจุดสมดุลภายใต้สภาวะไร้โรคและสภาวะระบาดเรื้อรัง มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการจำลองด้วย หลังจากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณน้ำฝนมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยคือปริมาณน้ำฝนมากผู้ป่วยก็จะมีจำนวนมาก ปริมาณน้ำฝนน้อยผู้ป่วยก็จะมีจำนวนน้อย ดังนั้นฤดูกาลน่าจะมีผลต่อการระบาดของโรค 

Keywords

Article Details

How to Cite
Sriprom, M. (1). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน Influenza transmission model with the effect of rainfall. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 233-239. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/63587
Section
Research Article