[1]
สัตยาภินันท์อ. and ชาติประเสริฐด. 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร. SNRU Journal of Science and Technology. 2, 4 (1), 105-116.