สัตยาภินันท์อ., & ชาติประเสริฐด. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 105-116. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10043