สัตยาภินันท์อ.; ชาติประเสริฐด. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร. SNRU Journal of Science and Technology, v. 2, n. 4, p. 105-116, 11.