ม่วงจันทร์ส. and สมพงษ์ส. (1) “ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ”, SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), pp. 83-92. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10041 (Accessed: 9December2019).