ธรรมคุณอ. and สรรพกิจจำนงก. (1) “สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ”, SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), pp. 25-36. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10220 (Accessed: 14December2019).