เพ็งสวัสดิ์ว. (1) “การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร”, SNRU Journal of Science and Technology, 4(7), pp. 1-10. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9959 (Accessed: 18October2019).