[1]
สัตยาภินันท์อ. and ชาติประเสริฐด., “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร”, SNRU Journal of Science and Technology, vol. 2, no. 4, pp. 105-116, 1.