1.
ยศตะโคตรส, วงศ์จิรัฐิติอ. การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology [Internet]. 1 [cited 13Nov.2019];2(4):61-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10019