1.
ม่วงจันทร์ส, สมพงษ์ส. ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ. SNRU Journal of Science and Technology [Internet]. 1 [cited 12Dec.2019];2(4):83-2. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10041