1.
ธรรมคุณอ, สรรพกิจจำนงก. สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. SNRU Journal of Science and Technology [Internet]. 1 [cited 9Dec.2019];1(1):25-6. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10220