1.
เทียนกล่ำอ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRU Journal of Science and Technology [Internet]. 1 [cited 10Dec.2019];1(1):115-22. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244