1.
เพ็งสวัสดิ์ว. การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร. SNRU Journal of Science and Technology [Internet]. 1 [cited 21Oct.2019];4(7):1-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9959