Vol 5, No 9 (2013)

มกราคม-มิถุนายน 2556

Table of Contents

หน้าปก

หน้าปก pdf
- -

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

บทความวิจัย

คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการ นำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
จินตนา ลินโพธิ์ศาล 1-16
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด ติดตาม และตรวจสอบนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร pdf
ธวัชชัย ไพใหล 17-28
การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร pdf
นันท์นภัส ธีระอกนิษฐ์, อรวรรณ นิ่มตลุง 29-36
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสกลนคร pdf
ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ไชยา ยิ้มวิไล, สำราญ กำจัดภัย 37-52
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ดิจิตอลเทคนิคและการออกแบบ เรื่อง ลอจิกเกทเบื้องต้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf
วาสนา เกษมสินธุ์ 53-66
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรมบนเว็บ” pdf
นิภาพร ชนะมาร 67-82
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรรมในภาคอีสานตอนบน pdf
ชูพงษ์ คำจวง, สรชัย พิศาลบุตร, อรรถ นันทจักร์, ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร 83-96
ชุดปักดำนาแบบพ่วงติดรถไถนาเดินตาม pdf
สมพร หงษ์กง, ณรงค์ หูชัยภูมิ, บัญชา ล้ำเลิศ 97-108
การออกแบบและสร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก pdf
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, ชาญชัย ไชยโคตร, ไมยราบ รักเสมอวงศ์, ทวีชัย เชียงขวาง, อมร ดอนเมือง 109-118
ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง pdf
บุญรอด ชาติยานนท์ 119-130
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf
พินดา วราสุนันท์ 131-144
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการบริการสาธารณะ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf
มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ 145-160
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
ศศิธร หลิมเจริญ 161-172

บทวิจารณ์หนังสือ

วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น R to R Step by Step: คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค. pdf
สุเทพ การุณย์สัญจกร 173-176